شرکت نرم افزاری بهپردازان هیئت ریئسه فدراسیون


هیئت رییسه فدراسیون<< دکتر مهدي علي نژاد >>
رئيس فدراسيون

<< سرکار خانم زهرا ناطقي >>
نايب رئيس

<< آقاي محمود متدين >>
دبير فدراسيون

<< آقاي سيد عليرضا مير عرب >>
خزانه دار

<< آقاي محمد رضا پور غلامي نژاد >>
خبره ورزشي

<< آقاي اصغر گرزين >>
عضو هيات رئيسه

<< آقاي سيد داود افضلي >>
عضو هيات رئيسه

<< آقاي سيد احمد موسوي بجنوردي >>
عضو هيات رئيسه

<< آقاي ايرج رحماني >>
عضو هيات رئيسه